Če želite, da vam uredimo Zavarovanje potovanja v tujino za posamezen aranžma, izpolnite Soglasje na povezavi https://natoura.si/soglasje-za-sklenitev-zavarovanja-potovanja-v-tujino/.

Če želiti skleniti letno Zavarovanje potovanj v tujino, nam pišite na info@natoura.si.

ZAVAROVANJE POTOVANJ V TUJINO

Gre za zavarovanje potovanj v tujino, ki ga lahko sklenete kot letno s kritjem večkratnih potovanj v tujino ali kot zavarovanje enkratnih potovanj v tujino. Kot potovanje v tujino se šteje turistično potovanje, službeno potovanje, če je tako dogovorjeno pa tudi bivanje v tujini z namenom študija oziroma dela v tujini.

KAJ JE ZAVAROVANO?

 • zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco;
 • stroški bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini;
 • odgovornost tretjih oseb zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki ima za posledico poškodovanje oseb in stvari;
 • zlorabe plačilnih kartic;
 • stroški izdelave novih dokumentov.

Kaj lahko dodatno zavarujem?

 • Poškodovanje, uničenje, vlomsko tatvino in tatvino prtljage in osebnih stvari;
 • prekinitev potovanja ali kasnejšo vrnitev z njega;
 • stroške zaradi zamude oziroma odpovedi letalskega leta;
 • stroške odpovedi večkratnih potovanj v tujino.

KAJ NI ZAVAROVANO?

 • škodni dogodki, povzročeni namenoma;
 • dogodki, ki so v neposredni zvezi z vstajo, notranjimi nemiri, vojnimi dogodki ali potresom;
 • dogodki, ki so posledica jedrske reakcije, radiacije ali kontaminacije.

ALI JE KITJE OMEJENO?

Zavarovalne vsote in limiti kritja se opredelijo v zavarovalni pogodbi.

KJE JE ZAVAROVANJE VELJAVNO?

Zavarovanje velja za potovanja na območje vsega sveta z izključitvijo Republike Slovenije in/oziroma države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče. Če pa gre zavarovanec na študij oziroma delo v tujino ter bo moral za ta čas v tujini urediti začasno bivališče, potem gornja izključitev zavarovalnega kritja glede države začasnega uradnega bivališča ne velja.

KAKŠNE SO MOJE OBVEZNOSTI?

 • pravočasno plačilo premije;
 • podati vse podatke za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode;
 • obvestiti zavarovalnico o zavarovalnem primeru najkasneje v treh dneh po povratku s potovanja oziroma ko mu to omogoča zdravstveno stanje;
 • o zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi prometne nesreče, požara, eksplozije, tatvine, vlomske tatvine in ropa oziroma poskusa zadnjih treh dejanj, takoj obvestiti pristojni organ (policijo) ter navesti, katere stvari so izginile oziroma bile uničene ali poškodovane;
 • pri zahtevku iz odgovornosti odstopiti tega zavarovalnici, jo obvestiti o morebitnih sodnih ukrepih ali ukrepih državnih organov ter o vloženi tožbi in ji prepustiti vodenje pravde ter brez izrecnega poprejšnjega dovoljenja zavarovalnice nikoli ne priznati odškodninske odgovornosti in se poravnati z oškodovancem;
 • če izvem, kje so ukradene stvari, moram nemudoma ukreniti vse potrebno, da se ugotovi istovetnost teh stvari, in da jih dobim čimprej nazaj ter o tem takoj obvestiti zavarovalnico;
 • pri zavarovanju odpovedi večkratnih potovanj v tujino v primeru odpovedi potovanja pisno obvestiti organizatorja potovanja o odpovedi takoj, ko izve, da se potovanja ne bo mogel udeležiti, in posredovati dokazila.

Kdaj in kako plačam?

V primeru sklenitve zavarovanja preko naTOURa, premijo plačate agenciji po prejetem računu.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Jamstvo zavarovalnice se začne, če ni drugače dogovorjeno, ob 24. uri tistega dne, ki je na zavarovalni polici naveden kot začetek zavarovanja pod pogojem, da je bila do takrat plačana premija in da je zavarovanec prestopil državno mejo Republike Slovenije z namenom potovanja.

Zavarovanje preneha takrat, ko se zavarovanec vrne s potovanja in prestopi državno mejo Republike Slovenije, vendar najkasneje ob 24. uri tistega dne, ki je naveden na zavarovalni polici kot konec trajanja zavarovanja. Če pa nastopijo razlogi za podaljšano bivanje v tujini, se podaljša veljavnost celotnega zavarovanja še za največ 5 dni.

Pri zavarovanju odpovedi večkratnih potovanj v tujino velja zavarovalno jamstvo, če zavarovanec v času trajanja zavarovanja odpove potovanje in/ali se ga ne udeleži.

KAKO LAHKO ODSTOPIM OD POGODBE?

Zavarovalno pogodbo lahko odpovem, ko zavarovalno kritje še ni nastopilo. V primeru, ko gre za pogodbo na daljavo, imam pravico v roku 14 dni od dneva sklenitve zavarovanja, da odstopim od zavarovalne pogodbe. Odstop moram pisno vložiti na zavarovalnico do izteka roka, pri čemer se šteje, da je vložen v roku, če je do izteka roka priporočeno oddan na pošti. Pri zavarovalnih pogodbah z veljavnostjo krajšo od enega meseca ne morem odstopiti od pogodbe.

 

PAKETI ZAVAROVANJ: A, B in C

Za vsebino posameznih paketov, višino kritja in zavarovalne vrednosti si oglejte povezavo na spletni strani Zavarovalnice Triglav d. d.