I.        Splošna določila

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta naTOURa, potovalna agencija, Janja Benedik s. p. (v nadaljevanju naTOURa) oziroma pooblaščena agencija, in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. V primeru, da je posamezna določba v programu urejena drugače kot v teh splošnih pogojih, veljajo določbe, navedene v programu.

V primeru prodaje preko interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je preko interneta naročil turistični aranžma.  Z določili Splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani https://natoura.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik ali potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja.

II.        Prijava in pogodba

Za razpisan turistični aranžma v organizaciji naTOURa se potnik lahko prijavi preko spletne strani https://natoura.si ali katerikoli pooblaščeni agenciji. Program turističnega aranžmaja velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe se potnik pisno prijavi na ustrezen turistični aranžma. Ob prijavi potnik prejme dokument naTOURa (račun/ pogodbo o potovanju), iz katerega so razvidni vsi podatki o naročenem turističnem aranžmaju in dodatnih storitvah, kot tudi razpored plačil in morebitni ostali dogovori. Potnik je dolžan dokument pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku 3 (treh) dni po izdaji računa. Potnik je dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter izvršiti plačilo v skladu z določbami iz IV. točke teh Splošnih pogojev. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse nastale stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VIII. točka splošnih pogojev) oziroma le pred prejemom računa/ pogodbe o potovanju. Za zavezujočo prijavo se šteje vsaka prijava ali naročilo, posredovano v pisni obliki (velja tudi elektronska pošta), ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo ali delno plačilo cene potovanja ali drugo konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo.

Zgoraj navedeni pogoji ne veljajo za turistične aranžmaje, ki jih naTOURa organizira za zaključene skupine oziroma po naročilu. V tem primeru velja program potovanja kot ponudba, na osnovi ponudbe pa se potnik pisno prijavi na ustrezen turistični aranžma z izpolnitvijo prijavnice. Z izpolnitvijo prijavnice se šteje, da je pogodba sklenjena in je potnik ob morebitni odpovedi potovanja dolžan poravnati vse stroške v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VIII. točka splošnih pogojev).

V primeru spremembe pogodbe s strani potnika po njeni sklenitvi (v kolikor je to mogoče, na primer sprememba imena, dodatnih storitev, sprememba namestitve ipd.) naTOURa zaračuna potniku administrativne stroške v višini 21,00 EUR za spremembo, v kolikor ni s temi Splošnimi pogoji določeno drugače. V primeru, da s spremembo nastanejo dodatni stroški, pa naTOURa zaračuna tudi povrnitev le-teh.

III.        Prijavnina

naTOURa zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15,00 EUR na rezervacijo. V primeru bolj zapletenih ponudb za individualna potovanja po želji naTOURa lahko zaračuna potniku 21,00 EUR v obliki varščine za izdelavo ponudbe. V primeru, da potnik ponudbe ne sprejme, se varščina ne vrača.

IV.        Plačilo

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri naTOURa ali pooblaščeni agenciji, oziroma ko naTOURa prejme plačilo na transakcijski račun. Potnik ob prijavi plača do 30 % cene potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 7 dni pred začetkom potovanja, v kolikor ni na dokumentu naTOURa (pogodba, račun) določeno drugače. Pravočasno plačilo pomeni potrjeno rezervacijo. Če potnik ne plača v dogovorjenem roku, to pomeni odpoved potovanja in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi potovanja iz VIII. točke Splošnih pogojev.

Potnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu naTOURa, naTOURa pa se obvezuje vrniti potniku morebitno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

V primeru, da potnik plača potovanje z določeno obliko negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, …) in pride do primera vračila denarja zaradi vzrokov na strani potnika (npr. odpoved potovanja), naTOURa izplača znesek v višini priliva na TRR (zmanjšano za provizijo, ki jo je odvzela banka) na potnikov bančni račun. Potnik pa lahko celoten znesek dobroimetja, če je do njega upravičen, prenese na drug aranžma v organizaciji in izvedbi naTOURa.

Kadar za potnika potovanje rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

V.        Cene

Cene potovanja so določene s programom potovanja ter veljajo od dneva objave programa do spremembe. V ceni so vštete storitve, navedene v programu potovanja. Za potnika je veljavna cena na dan sklenitve pogodbe/ izdaje računa.

V skladu z veljavno zakonodajo lahko naTOURa to ceno spremeni tudi po sklenitvi pogodbe in sicer zaradi sprememb v menjalnem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. V primeru spremembe cene iz tega naslova naTOURa najkasneje 20 (dvajset) dni pred odhodom o tem obvesti potnika oziroma pooblaščeno turistično agencijo, ki je naredila rezervacijo, ter izda dodatni dokument (račun), ki ga je potnik dolžan plačati pred odhodom.

Sprememba cene iz naslova tečajnih razlik se obračunava kot razlika vrednosti tistega dela stroškov, ki so izraženi (obračunani) v tuji valuti, obračunana po tečaju tuje valute na dan prijave potovanja (planirana cena po ponudbi) ter na dan priprave obvestila o spremembi cene (običajno od 20 do 30 dni pred odhodom). Za preračun se vzame tečaj Banke Slovenije.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10 % cene potovanja, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru bo naTOURa potniku vrnila vplačani znesek.

Ravno tako naTOURa v programu potovanja določi izhodiščno ceno pri določenem številu potnikov, ki se lahko spremeni, v kolikor se za potovanje prijavi manjše število potnikov. naTOURa lahko v programu navede tudi dodatno ceno (v obliki obveznega doplačila v primeru manjšega števila potnikov). Ob prijavi naTOURa potniku zaračuna izhodiščno ceno potovanja. V kolikor nastopijo pogoji za spremembo cene iz zgornjega naslova, potnik ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil z njimi seznanjen ob prijavi.

VI.        Posebne storitve

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni potovanja (enoposteljna soba, posebna prehrana, druga doplačila po želji, …) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine, druga doplačila ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače.

V primeru, da so k posameznemu potovanju razpisane posebne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni potovanja. Objavljene cene posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob prijavi na potovanje. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku naTOURa v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na krajem samem.

V primeru posamezne prijave za potovanja lahko potnik prepusti naTOURa, da se mu potrudi najti sopotnika, s katerim bo delil sobo, oziroma ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi doplačati za enoposteljno sobo. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se potniku po potovanju vrne doplačilo za enoposteljno sobo. V primeru, da se na potovanje prijavita dva, ki sta skupaj v sobi, pred potovanjem pa eden od njiju potovanje odpove, mora drugi doplačati za enoposteljno sobo, če mu ni možno najti drugega sopotnika.

VII.        Odstopnina

Potnik se lahko ob prijavi odloči za vplačilo odstopnine. Odstopnina znaša 4,3 % cene potovanja in se obračuna za vsakega potnika na rezervaciji. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oziroma da odstopnina ni mogoča.

Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (potnik, zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Potnik je na osnovi potrdil upravičen do vrnitve vplačanega zneska potovanja (brez odstopnine). Ne glede na vplačano odstopnino ima naTOURa v primeru tovrstne potnikove odpovedi potovanja pravico tudi do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15,00 EUR ob prijavi. Prav tako potnik nima pravice do vračila stroškov za pridobitev vize.

V primeru, da je potnik vplačal odstopnino, vendar odpove potovanje iz drugih razlogov, se višina povračila stroškov odpovedi obračuna v skladu z VIII. točko Splošnih pogojev, potnik pa tudi nima pravice do vračila administrativnih stroškov, ki znašajo 15,00 EUR po prijavi, stroškov za pridobitev vize ter odstopnine.

Če potnik potovanja ne odpove pred odhodom, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi vplačane odstopnine. Smatra se tudi, da je potnik odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali pred pričetkom potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

V primeru, da potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil odstopnine, ima naTOURa pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi vseh tistih, ki nastanejo z odpovedjo potovanja. Razliko naTOURa vrne potniku.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

VIII.        Potnikova odpoved ali sprememba potovanja

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil, ali direktno na naTOURa. Ustna odpoved ni veljavna. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima naTOURa pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Če potnik odpove potovanje pred izdajo pogodbe in predračuna, je dolžan povrniti naTOURa administrativne stroške v višini 15,00 EUR. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje. Stroški odpovedi turističnega aranžmaja za potnika so: 

  • odpoved do 90 dni pred odhodom – 10 % cene potovanja,
  • odpoved od 60 do 89 dni pred odhodom – 30 % cene potovanja,
  • odpoved od 30 do 59 dni pred odhodom – 60 % cene potovanja,
  • odpoved od 15 do 29 dni pred odhodom – 80 % cene potovanja,
  • odpoved od 14 do 1 dan pred odhodom, odpoved na dan odhoda, neudeležba ali prekinitev potovanja – 100 % cene potovanja.

Višino stroškov ob odpovedi zaračunava naTOURa v odstotkih od celotne cene turističnega aranžmaja, ne glede na to, kolikšen delež je bil plačan do dneva odpovedi. Za skupine se lahko odpovedni riziko s posebno pogodbo opredeli tudi drugače. 

V primerih, ko so stroški odpovedi višji, ima organizator pravico zahtevati povračilo dejanskih stroškov zaradi odpovedi. V primerih, ko potnik odpove potovanje več kot 90 dni pred odhodom, naTOURa pa je že imel dejanske stroške potovanja (na primer nakup letalskih kart), je potnik dolžan poravnati vse nastale stroške.

V primeru, da potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente ima naTOURa pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi vseh tistih, ki nastanejo z odpovedjo potovanja. Razliko naTOURa vrne potniku.

Ob odpovedi potovanja mora potnik napisati pisno odpoved oziroma podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi naTOURa. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s naTOURa, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani naTOURa, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem in nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

naTOURa oziroma pooblaščena oseba lahko zavrne osebo, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, predvsem kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih. naTOURa v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi. naTOURa bo uveljavljalo vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

IX.   Odpoved potovanja ali sprememba programa

naTOURa si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 5 (pet) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno – v programu navedeno – število potnikov. V primerih, ko naTOURa izrecno pisno jamči odhod, ne more odpovedati potovanja, razen če se prijavi manj kot v programu najmanjše predvideno število potnikov.

naTOURa si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za naTOURa pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenilo, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

naTOURa lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s naTOURa, predvsem, če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil naTOURa. naTOURa si pridržuje pravico (in ne odgovarja) za spremembe dneva in časa odhoda oziroma za odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere naTOURa ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Odgovornost naTOURa je omejena zgolj za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da naTOURa odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizuma ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa naTOURa nemudoma obvesti potnika.

V primeru, da stanje na kraju samem naTOURa ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko naTOURa namesti potnika v istem kraju v drug objekt iste kategorije.

X.   Potovalni dokumenti

Potnik mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan paziti na vsa določila glede veljavnosti potovalnega dokumenta. Veljavnost dokumenta se upošteva na zadnji dan potovanja! naTOURa za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik je dolžan pridobiti vizume, ki so za te države zahtevani. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna naTOURa po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku vizum ureja naTOURa, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma.

Stroškov pridobitve vizumov naTOURa potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, če naTOURa ne dostavi vseh predpisanih dokumentov v predpisanem roku, ne glede na to, ali je potnik pri naTOURa že vplačal za pridobitev teh dokumentov.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni, …) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali mu le-te ukradejo, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

XI.        Obvestila pred odhodom/ potovanjem

Potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve računa in posledično obveščanja o potovanju, nosi potnik.

XII.        Zdravstveni predpisi

Potnik je dolžan opraviti cepljenja, ki so za državo potovanja zahtevana. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji. naTOURa ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

XIII.        Prtljaga

naTOURa ne odgovarja za prevoz, krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev, ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij, …).  Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Prevoz osebne prtljage (kot so kolo, surf, golf oprema, glasbeni inštrumenti, …) mora potnik najaviti že ob prijavi ter plačati prevozniku v skladu s pravili letalskega prevoznika, v kolikor v programu potovanja ni drugače določeno. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri nizko cenovnem prevozniku je dovoljena teža prtljage, ki jo odda potnik ob prijavi na let, običajno nižja od dovoljene pri rednih prevoznikih. Vsak dodatni kilogram se doplača. Tudi dovoljena teža osebne prtljage, ki jo potnik vzame s seboj na letalo, je lahko nižja, o čemer so potniki obveščeni najkasneje z obvestilom pred odhodom.

XIV.        Informacije

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo naTOURa bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, račun in pogodba o potovanju, pisna informacija ali pisna razlaga.

XV.        Reklamacije oziroma pritožbe

Potnik je dolžan nepravilnosti sporočiti predstavniku naTOURa na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, lega sobe ipd.), potnik pa ni sporočil napake oziroma nepravilnosti, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer naTOURa le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji predloži ustrezne dokaze in/ ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek.

naTOURa je dolžna pisno odgovoriti na reklamacijo v 8 dneh po njenem prejemu. Če gre za enostavno pomanjkljivost in napaka ni sporna (oziroma, če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov, v roku, potrebnem za njihovo pridobitev), je naTOURa dolžna po prejemu popolnega reklamacijskega zahtevka zahtevi ugoditi. Če napaka ni enostavna, je naTOURa dolžno raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler naTOURa ne odloči o pritožbi, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

Višina odškodnine je v primeru, če po krivdi naTOURa ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, omejena z višino vplačanega potovanja oziroma z višino realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, ko ima naTOURa pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

Neodvisno od tega pa odgovarja naTOURa potniku za škodo, ki je temu zaradi neustrezne izvedbe aranžmaja nastala na drugih njegovih dobrinah, in sicer po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

XVI.        Uporaba podatkov

naTOURa vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

XVII.        Končna določila

V primeru spora med strankami se uporabi pristojno sodišče.

 

naTOURa, potovalna agencija, Janja Benedik s. p.

Kranj, 21. avgust 2019